Ενημέρωση για την Επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων

Τελευταία τροποποίηση: 17/05/2018

Η εταιρεία «ΑΔΕΛΦΟΙ ΣΑΡΑΚΑΚΗ Α.Ε.Β.Μ.Ε» η οποία εδρεύει επί της Λ. Αθηνών 71, 101 73, Αθήνα, καθώς και οι θυγατρικές/συνδεδεμένες με αυτήν εταιρείες (εφεξής η «Εταιρεία» από κοινού με τις συνδεδεμένες/θυγατρικές με αυτήν εταιρείες θα καλούνται «ΟΜΙΛΟΣ») αποδίδει μέγιστη σημασία στην προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα των υποκειμένων (στο εξής «ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ») και δεσμεύεται ως προς την καταβολή κάθε δυνατής προσπάθειας προκειμένου να εξασφαλίζεται ο σεβασμός τους. Η παρούσα Πολιτική Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα («Πολιτική Προστασίας») επεξεργάζεται και τηρεί με ασφάλεια τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα των χρηστών του ιστοτόπου της, όπως απαιτείται σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία των Δεδομένων (EU General Data Protection Regulation GDPR) – Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679) και την ισχύουσα ελληνική νομοθεσία περί προστασίας των προσωπικών δεδομένων.

Είδος και Σκοπός Επεξεργασίας

Κατά την επίσκεψη σας στον ιστότοπό μας, η Εταιρεία ενδέχεται να συλλέξει τα παρακάτω προσωπικά δεδομένα για τους ακόλουθους σκοπούς:

  • Όταν επικοινωνείτε μέσω της φόρμας επικοινωνίας του ιστοτόπου μας με σκοπό την εξυπηρέτησή σας από το αρμόδιο με βάση το αίτημά σας τμήμα της Εταιρείας, σας ζητείται να μας παρέχετε προσωπικά σας στοιχεία όπως όνομα, διεύθυνση email κλπ.

Ασφάλεια και Ποιότητα των Προσωπικών Δεδομένων

Η Εταιρεία έχει λάβει κατάλληλα τεχνικά μέτρα και ειδικότερα προηγμένες τεχνολογίες ασφαλείας και διαδικασίες, όπως κρυπτογράφηση, ανίχνευση και διαχείριση περιστατικών παραβίασης της ασφαλείας κ.λπ. προκειμένου να προστατεύσει τα δεδομένα από αλλοίωση, απώλεια και προσβασιμότητα άνευ εξουσιοδότησης: στην πράξη, δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα διατηρούνται σε διακομιστές (servers), οι οποίοι βρίσκονται σε αίθουσες με περιορισμένη πρόσβαση και υπόκεινται σε ελέγχους. Επιπλέον, τα πληροφοριακά συστήματα και τα προγράμματα για ηλεκτρονικούς υπολογιστές που χρησιμοποιεί η Εταιρεία έχουν εγκατασταθεί κατά τέτοιον τρόπο, ώστε να ελαχιστοποιείται η χρήση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ή/και δεδομένων εξακρίβωσης ταυτότητας του χρήστη. Τα Υποκείμενα των Δεδομένων μπορούν να συνδράμουν την Εταιρεία προκειμένου να ενημερώσει ή/και να εξασφαλίσει την ορθότητα των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα τους, κοινοποιώντας της πληροφορίες σχετικά με τη διεύθυνσή τους, τα στοιχεία επικοινωνίας τους κ.λπ. Ωστόσο, κανένα σύστημα πληροφοριών δεν μπορεί να είναι 100% ασφαλές. Έτσι, η Εταιρεία δεν μπορεί να εγγυηθεί την απόλυτη ασφάλεια των προσωπικών σας δεδομένων. Επιπλέον, η Εταιρεία δεν είναι υπεύθυνη για την ασφάλεια των πληροφοριών που μεταδίδετε σε δίκτυα που δεν ελέγχει η ίδια, συμπεριλαμβανομένου του Διαδικτύου, του δικτύου κινητής τηλεφωνίας και των ασύρματων δικτύων.

Χρόνος Διατήρησης

Η Εταιρεία θα διατηρήσει τα προσωπικά δεδομένα του Υποκειμένου, σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή, για χρονικό διάστημα δύο (2) ετών.

Αποδέκτες

Τα δεδομένα σας θα διαβιβαστούν στα αρμόδια τμήματα της Εταιρείας/Ομίλου ανάλογα με το αντικείμενο και το σκοπό επεξεργασίας των δεδομένων που μας παρέχετε. Τα δεδομένα σας, ενδέχεται να διαβιβαστούν και να καταστούν προσιτά και από νομικά πρόσωπα ή/και φυσικά πρόσωπα τα οποία, είναι κατασκευαστές των προϊόντων τα οποία εισάγουμε και εμπορευόμαστε καθώς και από το δίκτυο εξουσιοδοτημένων εμπόρων της Εταιρείας/Ομίλου. Ωστόσο, θα πρέπει να γνωρίζετε ότι, στην περίπτωση αυτή, αυτά τα νομικά ή/και φυσικά πρόσωπα θα επεξεργαστούν τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας αποκλειστικά για το σκοπό παροχής υπηρεσιών προς εμάς και όχι προς ίδιο όφελος, ενεργώντας ως εκτελούντες την επεξεργασία.
Στα ανωτέρω πλαίσια, τα δεδομένα σας, ενδέχεται να διαβιβαστούν, να καταστούν προσιτά και να τύχουν επεξεργασίας από άλλες εταιρείες του Ομίλου, εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και σε χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως η Ιαπωνία. Οι χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, στις οποίες διαβιβάζονται τα προσωπικά σας δεδομένα ενδέχεται να μην προσφέρουν εφάμιλλο επίπεδο προστασίας των προσωπικών δεδομένων σε σύγκριση με την ελληνική νομοθεσία.
Σε κάθε διαβίβαση λαμβάνουμε πάντα κάθε μέτρο ώστε τα δεδομένα που θα διαβιβάζονται θα είναι πάντα τα ελάχιστα αναγκαία και ότι θα συντρέχουν πάντα οι προϋποθέσεις για νόμιμη και θεμιτή επεξεργασία.

Σύνδεσμοι προς άλλους ιστοτόπους

Ο παρών ιστότοπος μπορεί ενίοτε να παρέχει συνδέσμους προς τρίτα μέρη ή να ενσωματώνει ιστοτόπους τρίτων μερών. Η παρούσα Ενημέρωση για την Επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων δεν ισχύει για αυτούς τους ιστοτόπους. Εάν επιλέξετε να μπείτε σε ένα συνδεδεμένο ιστότοπο, συμφωνείτε ότι η Εταιρεία δεν φέρει ευθύνη για τη διαθεσιμότητα του ιστοτόπου και δεν ελέγχει, ούτε προσυπογράφει, ούτε είναι υπεύθυνη καθ’ οιονδήποτε τρόπο για:

  • τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζονται τα προσωπικά σας στοιχεία σε αυτούς τους ιστοτόπους
  • το περιεχόμενο αυτών των ιστοτόπων
  • τη χρήση αυτών των ιστοτόπων από άλλους

Σας συμβουλεύουμε να φροντίζετε προκαταβολικά να ελέγχετε πάντα τις δηλώσεις νομικού περιεχομένου και περί απορρήτου που δημοσιεύονται σε κάθε ιστότοπο ή κινητή εφαρμογή, που συνδέεστε, προτού εισάγετε οποιαδήποτε προσωπικά στοιχεία σας.

Χρήση διευθύνσεων IP

Μια διεύθυνση Πρωτοκόλλου Ίντερνετ (IP) είναι ένα σύνολο αριθμών που δίδεται αυτόματα στον υπολογιστή σας όποτε συνδέεστε στον πάροχο υπηρεσιών Ίντερνετ ή μέσω τοπικού δικτύου (LAN) ή δικτύου ευρείας περιοχής (WAN). Οι διακομιστές διαδικτύου αναγνωρίζουν αυτόματα τον υπολογιστή σας μέσω της διεύθυνσης IP που του έχει δοθεί για όσο διάστημα είστε online.

Η Εταιρεία μπορεί να συλλέγει διευθύνσεις IP με σκοπό τη διαχείριση συστημάτων και τον έλεγχο της χρήσης του ιστοτόπου μας. Μπορεί, επίσης, να χρησιμοποιήσουμε τις διευθύνσεις IP για την ταυτοποίηση χρηστών του παρόντος ιστοτόπου, όποτε κρίνουμε αναγκαίο ότι πρέπει να επιβάλλουμε τη συμμόρφωση με τους όρους χρήσης αυτού ή να προστατεύσουμε τις υπηρεσίες, τον ιστότοπο και τους άλλους χρήστες.

Χρήση Cookies

Η Εταιρεία συλλέγει ορισμένες πληροφορίες με αυτοματοποιημένα μέσα όταν επισκέπτεστε τον ιστότοπό μας. Με τη συλλογή αυτών των πληροφοριών, η Εταιρεία μαθαίνει πώς να προσαρμόζει καλύτερα τους δικτυακούς τόπους της σε σχέση με τους επισκέπτες της. Η Εταιρεία συλλέγει αυτές τις πληροφορίες μέσω cοokies τα οποία είναι μικρά αρχεία που αποθηκεύονται από τον Περιηγητή σας στον υπολογιστή, στο tablet, το κινητό τηλέφωνο και γενικά στη συσκευή με την οποία περιηγείστε στον παρόντα ιστότοπο.

Η Εταιρεία χρησιμοποιεί τις πληροφορίες που συλλέγονται από την τεχνολογία των cookies για τη σύνταξη αναφορών και τη βελτίωση του δικτυακού τόπου της. Για παράδειγμα, ένα cookie μπορεί να μας πει εάν μας έχετε επισκεφτεί άλλη φορά, τον αριθμό των επισκεπτών στο δικτυακό τόπο, από ποιον δικτυακό τόπο έρχεται ο επισκέπτης, τις σελίδες που επισκέφτηκε και να μας βοηθήσει να προσδιορίσουμε τις λειτουργίες του δικτυακού τόπου για τις οποίες μπορεί να έχετε μεγαλύτερο ενδιαφέρον. Τα cookies ενδέχεται να βελτιώσουν τη διαδικτυακή εμπειρία σας με την αποθήκευση των προτιμήσεών σας κατά της διάρκεια της περιήγησής σας σε έναν συγκεκριμένο δικτυακό τόπο.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα cookies που χρησιμοποιούμε στους δικτυακούς τόπους μας παρατίθενται στον παρακάτω πίνακα.

Τα περισσότερα προγράμματα περιήγησης σας ενημερώνουν για το πώς θα σταματήσετε την αποδοχή νέων cookies, τον τρόπο ειδοποίησης όταν λάβετε ένα νέο cookie και τον τρόπο απενεργοποίησης των υφιστάμενων cookies. Σημειώστε, ωστόσο, ότι χωρίς τα cookies ενδέχεται να μην μπορείτε να επωφεληθείτε πλήρως από όλες τις λειτουργίες του δικτυακού τόπου μας. Η Εταιρεία υποχρεώνεται από το νόμο να λαμβάνει τη συγκατάθεσή σας για όλους τους τύπους cookies που τοποθετούμε, πέραν των cookies εκείνων τα οποία είναι «απολύτως αναγκαία».

Ο ιστότοπός μας χρησιμοποιεί επίσης υπηρεσίες ανάλυσης ιστού, όπως το Google Analytics, για να κατανοήσουμε καλύτερα τη χρήση των δικτυακών τόπων μας από εσάς και πώς μπορούμε να τους βελτιώσουμε. Οι πληροφορίες που παράγονται από αυτές τις υπηρεσίες είναι ανώνυμες και δεν περιλαμβάνουν προσωπικά δεδομένα για εσάς. Οι ανώνυμες πληροφορίες που συλλέγονται μέσω της χρήσης αυτών των υπηρεσιών δεν συνδυάζονται με τα προσωπικά δεδομένα που έχετε επιλέξει ρητά να μοιραστείτε μαζί μας.

Οι λειτουργίες διαφήμισης οι οποίες παρέχονται μέσω της υπηρεσίας Google Analytics, είναι οι ακόλουθες:

  • Επαναληπτικό μάρκετινγκ με το Google Analytics
  • Αναφορές προβολών στο Δίκτυο εμφάνισης Google
  • Αναφορές για συγκεντρωτικά ανώνυμα δημογραφικά στοιχεία και ενδιαφέροντα, όπως ηλικία και φύλο προκειμένου να κατανοήσουμε καλύτερα ποιοι είναι οι επισκέπτες μας.
  • Ενσωματωμένες υπηρεσίες που απαιτούν από το Google Analytics να συλλέγει δεδομένα μέσω cookie διαφήμισης και ανώνυμων αναγνωριστικών

Αυτές οι λειτουργίες, επιτρέπουν στο Google Analytics να συλλέγει δεδομένα σχετικά με την επισκεψιμότητά σας μέσω των cookie διαφήμισης Google (https://www.google.com/policies/technologies/types/) και των ανώνυμων αναγνωριστικών (https://www.google.com/policies/privacy/key-terms/#toc-terms-identifier), επιπλέον των στοιχείων που συλλέγονται μέσω της βασικής εφαρμογής του Google Analytics.

Αν το επιθυμείτε, μπορείτε να εξαιρεθείτε από τις λειτουργίες διαφήμισης του Google Analytics. Δείτε τις διαθέσιμες επιλογές εξαίρεσης από τις λειτουργίες διαφήμισης Google Analytics για τον περιηγητή σας εδώ https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/.

Δικαιώματα

Ως Υποκείμενο των δεδομένων που μας παρέχετε μπορείτε ανά πάσα στιγμή να ασκήσετε τα δικαιώματα που προβλέπει ο Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679, συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος ενημέρωσης και πρόσβασης, διόρθωσης, διαγραφής (δικαίωμα στην λήθη), περιορισμού της επεξεργασίας, φορητότητας και του δικαιώματος αντίρρησης ως προς την επεξεργασία με χρήση των κατάλληλων εντύπων.
Τα δικαιώματα αυτά ασκούνται με την αποστολή επιστολής στην διεύθυνση Λ. Αθηνών αρ. 71, ΤΚ 101 73, Αθήνα, Υπόψιν Υπευθύνου Προστασίας Δεδομένων ή ηλεκτρονικό μήνυμα στον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων (dpo@saracakisgr), δωρεάν εκτός αν επαναλαμβάνονται συχνά και έχουν για εμάς διοικητικό κόστος, οπότε θα επιβαρυνθείτε με το σχετικό κόστος.
Εφόσον ασκήσετε οποιαδήποτε από τα δικαιώματά σας αυτά, θα λάβουμε κάθε δυνατό μέτρο για την ικανοποίηση του αιτήματός σας εντός τριάντα (30) ημερών από τη λήψη του σχετικού αιτήματος, αφού σας ενημερώσουμε είτε για την ικανοποίησή του, είτε για τους λόγους που εμποδίζουν την ικανοποίησή του.
Επίσης, διατηρείτε πάντα το δικαίωμα να απευθυνθείτε στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, η οποία μπορεί να δεχθεί και την υποβολή σχετικών παραπόνων είτε σε γραπτή μορφή στο πρωτόκολλό της (Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα) είτε ηλεκτρονικά (www.dpa.gr).

Τροποποίηση

Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής, μετατροπής ή τροποποίησης της παρούσας ανά πάσα στιγμή χωρίς ειδοποίηση και μέσα στο υπάρχον ή ενδεχόμενο νομικό πλαίσιο.